fbpx

Regulamin

Regulamin Serwisu Spidersys.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:
  1) Regulamin – niniejszy dokument regulujący warunki świadczenia przez Spidersys usług drogą elektroniczną. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed skorzystaniem z usług Spidersys świadczonych drogą elektroniczną, a w szczególności przed złożeniem zapytania przy użyciu formularza kontaktowego, dokonaniem zapisu na newsletter lub złożeniem swojej aplikacji w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące oferty pracy.
  2) Portal – strona internetowa wraz z zakładkami i funkcjonalnościami zamieszczona pod adresem internetowym: https://www.spidersys.pl.
  3) Spidersys – oznacza podmiot prowadzący Portal, stanowiący usługodawcę w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, którym pozostaje:Spidersys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Kieleckiej 41A/8 (02-530 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000601401, posiadająca NIP: 7822608406 oraz nr REGON: 363706345.
  adres biura Spidersys Sp. z o.o. oraz korespondencyjny: ul. Bydgoska 7, 62-510 Konin
  adres elektroniczny: praca@spidersys.com
  nr tel.:
  +48 500 091 631
  4) Użytkownik – osoba nie będąca Spidersys, która korzysta z Portalu,
  5) Usługa – usługę świadczoną przez Spidersys drogą elektroniczną przy posłużeniu się Portalem, umożliwiającą jego Użytkownikom:
  a. zapoznawanie się z treściami zamieszczanymi na Portalu przez Spidersys albo innych Użytkowników,
  b. udostępnianie treści przez Użytkowników zgodnie z niniejszym Regulaminem,
  c. kontaktowanie się ze Spidersys za pośrednictwem zamieszczonego w Portalu formularza,
  d. zapoznawanie się z ofertę Spidersys oraz informacjami dotyczącymi prowadzonej przez nią działalności,
  e. zapisanie się, a następnie uzyskiwanie Newslettera zawierającego treści związane z Portalem oraz działalnością Spidersys,
  f. składanie aplikacji pracowniczych w odpowiedzi na zamieszczane przez Spidersys ogłoszenia o pracę.
  6) Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, w jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 2. Do korzystania z Usług świadczonych przez Spidersys konieczne jest dysponowanie przez Użytkowników, na wykorzystywanych urządzeniach, system operacyjnym: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowszymi wersjami, jedną z popularnych przeglądarek internetowych (np. Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome, Opera). W celu pełnego wyświetlania treści zamieszczonych na Portalu konieczne jest aktywowanie funkcji Javascript oraz obsługi plików cookies. Portal jest dostępny dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na wszystkich urządzeniach posiadających dostęp do Internetu, z zastrzeżeniem wymogów określonych w poprzednich zdaniach niniejszego ustępu. Spidersys zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do Portalu w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych albo modernizacyjnych.
 3. Spidersys świadczy Usługi na rzecz Użytkowników Portalu w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Stanowi on integralną część zawieranych przez Spidersys z Użytkownikami Portalu umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Każdy może zapoznać się z jego treścią przed rozpoczęciem korzystania z Usług, a rozpoczęcie korzystania z odpowiedniej Usługi jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu i od tego momentu Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania jego postanowień.
 4. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności udostępniona na stronie www.spidersys.pl.
 5. W związku z ciągłym rozwojem Usług, ich zakres lub funkcjonalność może ulegać zmianom. Spidersys będzie informować o tych zmianach na Portalu, jednocześnie zastrzegając sobie prawo ograniczania dostępności lub dokonywania zmian Usług na czas oznaczony lub bezterminowo.
 6. Spidersys przetwarza wszelkie dane osobowe Użytkowników, niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, wyłącznie celem prawidłowej realizacji Usług oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych, jak również pouczenia i informacje o przysługujących Użytkownikom uprawnieniach zostały ujęte w Polityce Prywatności zamieszczonej na Portalu.
 7. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, zaprzestając korzystania z Portalu, a następnie wyłączając dostęp ze swojej przeglądarki internetowej do Portalu. W przypadku użytkownika, który zapisał się na Newsletter może on w każdej chwili zażądać zaprzestania jego przesyłania, poprzez przesłanie odpowiedniej dyspozycji na adres praca@spidersys.com. Rezygnacja, o której mowa w poprzednim zdaniu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, ale nie powoduje rozwiązania innych umów zawartych z Spidersys za pośrednictwem Portalu.
 8. Spidersys informuje, że umieszczanie przez Użytkownika w ramach Portalu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zabronione. W szczególności, Użytkownikowi nie wolno przesyłać przy użyciu Portalu albo zamieszczać na nim informacji lub danych powodujących zakłócanie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Spidersys lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną (np. usługodawcy hostingu, itp.).
 9. Treści, strony i usługi Portalu są chronione prawem polskim i międzynarodowym prawem własności intelektualnej, w tym prawem autorskim, znaków towarowych, usług handlowych, prawem do prywatności i prawem do wizerunku ( „Prawa własności intelektualnej”). Spidersys i jego Użytkownicy Portalu zachowują wszelkie Prawa własności intelektualnej do opublikowanych treści. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania tych praw.
 10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie nabywa żadnych Praw własności intelektualnej poprzez korzystanie z Portalu, jego zawartości lub jakichkolwiek Usług. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów, zasad i regulacji dotyczących korzystania z treści Portalu. 
 11. Spidersys nie kontroluje środowiska komputerowego Użytkownika, zaleca jednak, aby Użytkownik upewnił się przed skorzystaniem z Portalu, czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne i zgodne z wymaganiami. Spidersys nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje nie stosowania się do powyższych zaleceń.
 12. Spidersys zaleca również stosowanie programów antywirusowych. Spidersys nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych (np. wirusów)
  w infrastrukturze informatycznej Użytkownika.
 13. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Spidersys ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

§ 2. Pozostałe postanowienia

 1. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spidersys statystyk swojej obecności i aktywności na Portalu. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Użytkowników.
 2. W celu śledzenia zmian statystycznych oraz zapewnienia jak najwyższej jakości usług Spidersys korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Portalu.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną, przy użyciu jednego ze środków porozumiewania się z Spidersys, wskazanych w § 1 powyżej. Spidersys rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 4. Spidersys ma prawo bez podania przyczyny, według własnego uznania, zakończyć, zmienić, zawiesić lub przerwać, czasowo lub na stałe, każdy aspekt Portalu lub Usług.
 5. Spidersys może również nałożyć ograniczenia na pewne funkcje i usługi lub ograniczyć dostęp do części lub całości Portalu lub Usług bez wcześniejszego powiadomienia.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spidersys może uniemożliwić mu korzystanie z Portalu lub Usług, anulować jego rejestrację, lub uniemożliwić mu korzystanie z funkcji Portalu, bez powiadomienia go, jeśli ma uzasadnione przekonanie, że naruszył on postanowienia niniejszego Regulaminu, naruszył prawa Spidersys lub osoby trzeciej albo jego działania są podejmowane w celu przestępczym. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spidersys nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
 7. Każde z poniższych zachowań stanowi naruszenie Regulaminu i może prowadzić do zablokowania możliwości korzystania z Portalu:
  1) brak poszanowania prywatności lub poglądów innych Użytkowników;
  2) korzystanie z Portalu do celów niezgodnych z prawem lub do wspieranie wszelkich działań niezgodnych z prawem;
  3) podszywanie się pod inną osobę;
  4) wysyłanie spamu;
  5) naruszenie lub przywłaszczenie praw własności intelektualnej innych osób;
  6) publikowanie materiałów które są obsceniczne, oszczercze, szkodliwe, obraźliwe, grożące, czy fałszywe;
  7) publikowanie materiałów, które naruszają jakiekolwiek prawa lub regulacje.
 8. Poprzez wysłanie wiadomości do Spidersys, przesyłanie plików, obrazów, tekstu, danych, treści i innych materiałów, lub dostarczenie ich w inny sposób za pomocą Portalu lub poza nim, przyznaje się Spidersys na czas użytkowania Portalu, międzynarodową, nieodwołalną, nieograniczoną, niewyłączną, nieodpłatną licencję na używanie (w tym wykorzystywanie w celach promocyjnych i reklamowych), kopiowanie, sublicencjonowanie, adaptowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie, reprodukowanie, przesyłanie, modyfikowanie, edytowanie, tworzenie dzieł pochodnych oraz każde inne wykorzystywanie wszelkich pomysłów i oryginalnie przesłanych materiałów w dowolnym celu i we wszystkich sposobach znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości.
 9. Użytkownik korzystając z Portalu udostępnia mu prawa do materiałów mu przekazanych i przyjmuje do wiadomości, że nie otrzyma za nie wynagrodzenia. 
 10. Użytkownik gwarantuje, że jest właścicielem wszelkich praw do materiałów dostarczonych Spidersys.
 11. Korzystając z Portalu Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spidersys ma prawo, ale nie obowiązek, do monitorowania materiałów umieszczonych w Portalu w dowolnym czasie,
  z dowolnego powodu, według własnego uznania, w celu określenia zgodności z niniejszym Regulaminem oraz wszelkimi innymi przepisami, zasadami, lub wytycznymi. Niezależnie od tego prawa, Spidersys nie dokonuje przeglądu wszystkich materiałów zamieszczonych w Portalu. Spidersys zastrzega sobie prawo do edytowania, ujawniania, odmowy zamieszczania, żądania usunięcia lub usunięcia dowolnego materiału, w całości lub w części, według własnego uznania, bez ograniczeń, jeśli jest to konieczne do wykonania jakiegokolwiek prawa, na wniosek regulacji rządowych lub agencji, lub według własnego uznania, jeśli materiały te są niewłaściwe lub naruszają niniejszy Regulamin. Spidersys nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu z powodu wykonania lub niewykonania powyższych działań. 
 12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023. roku.
 13. Spidersys zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spidersys, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej Portalu zmienionego Regulaminu.
 14. W zakresie, w jakim stosowne przepisy prawa umożliwiają wybór właściwego ustawodawstwa, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, do której stosuje się niniejszy Regulamin, podlega prawu polskiemu.
 15. Spory mogące wyniknąć na tle świadczenia Usług drogą elektroniczną, jak również ze stosowania niniejszego Regulaminu, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami, rozstrzygać będzie polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Spidersys. W przypadku sporów z Użytkownikami będącymi konsumentami, zastosowanie znajduje właściwość określona w przepisach obowiązującego prawa, przy czym Użytkownik taki ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do tego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, oraz pod adresem: https://konsument.gov.pl/. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.